Podmínky a možnosti výpovědi zprostředkovatelské smlouvy

Přinášíme vám zvláštní poučení o možnosti zájemce odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla-li uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomuto se vztahuje i ustanovení § 1828/2 OZ).

Právo na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

Právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy máte bez udání důvodu, a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí informovat formou jednoznačného prohlášení. Vložte své jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla, případně své telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu například do dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu, nebo e-mailu. Také můžete použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od této smlouvy před jejím uplynutím.


Ztráta práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

Zároveň velmi poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že zaniká právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (dle výše uvedených podmínek), pokud zájemce žádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za stanovených podmínek. V takovém případě nebude k vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byli o zprostředkovatelské osobě již informováni ze strany zprostředkovatele. Tím samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Možnosti mimosoudního řešení

Jako zprostředkovatel pro úplnost uvádíme, že zájemce má právo (v případě vzniku sporu se Společností z titulu Zprostředkovatelské smlouvy) navrhnout zprostředkovateli mimosoudní řešení sporu například prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů. Zprostředkovatel může, avšak nemusí, souhlasit s takto navrženým mimosoudním řešením vyvstalého sporu. V případě nesouhlasu zprostředkovatele bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad zprostředkovatele. V tomto směru zprostředkovatel odkazuje zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění zároveň souhlasí s tím, aby zprostředkovatel zpracovával, dále poskytoval třetím osobám a archivoval jeho osobní údaje, v rozsahu nezbytném pro uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.

Verze pro tisk

Máte dotazy k výpovědi zprostředkovatelské smlouvy? Napište nám

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.