Poučení

ve smyslu zákona ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“)


(dále jen jako „Poučení“)

Verze pro tisk je k dispozici pod následujícím textem ve formátu PDF.

realizované ze strany kapitálové společnosti:
RHINOCEROS, akciová společnost
IČ: 250 01 710, DIČ: CZ 250 01 710
se sídlem: Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 51
zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B., vložce 837


Email: info@avareal.cz, www.avareal.cz


Společnost je plátcem DPH
dále jen jako „zprostředkovatel“

.

a adresované potencionálnímu klientu, který je v postavení spotřebitele (viz ustanovení § 419 OZ) a který má zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem, dále jen jako „zájemce“

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou zájemce hodlá uzavřít se zprostředkovatelem – když návrh této je přílohou tohoto poučení) o tom, že:

-          Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim OZ

-          Předmětem služby nabízené zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí/ pronájmu a/nebo pachtu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, .............................  ............................... (zakroužkovat správnou variantu), atd. třetí osobě;

-          Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);

-          Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě) -  s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 2 měsíců před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;

-          Zprostředkovatelská smlouva má charakter smlouvy výhradní NEBO Zprostředkovatelská smlouva má charakter smlouvy nevýhradní s tím, že záleží výlučně na rozhodnutí zájemce, kterou z nabízených variant zvolí;

-          Návrhy Zprostředkovatelských smluv jsou uveřejněny na adrese http://www.avareal.cz/nase-smlouvy;

-          Cena služby (tj. Provize) bude činit:

a/ v případě zprostředkování prodeje: konkrétní procento sjednané ve Zprostředkovatelské smlouvě (např. 7 %) z doporučené ceny nebo ze skutečné ceny (sjednané ve zprostředkovávané smlouvě), pokud je skutečná cena nižší než cena doporučená, vždy však nejméně osmnáct tisíc korun českých; k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále). Zároveň se podpisem Zprostředkovatelské smlouvy sjednává tzv. Bonusová provize, a to pro případ, že skutečná cena (sjednaná ve zprostředkovávané smlouvě) bude vyšší než cena doporučená – pak k Provizi vypočtené dle předchozí věty bude připočtena i Bonusová provize ve výši 25 % (slovy: Dvacet pět procent) ze skutečné ceny (sjednané ve zprostředkovávané smlouvě) získané nad cenu doporučenou; i k této Bonusové provizi bude připočtená daň z přidané hodnoty; i v případě zprostředkování prodeje však může být dohodnuta pevná (paušální) provize.

b/ v případě zprostředkování nájmu/podnájmu: pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.   

-          Provize (jakož i případná Bonusová provize) bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize a/nebo Bonusové provize), tedy zájemce bude povinen uhradit zprostředkovateli jak sjednanou Provizi (jakož i případná Bonusová provize), tak i DPH z této;

-          Provize (jakož i případná Bonusová provize) bude splatná do 14 dnů po dni, kdy došlo k uzavření zprostředkovávané smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi zájemcem a osobou zprostředkovanou zprostředkovatelem); Je preferován bezhotovostní způsob úhrady Provize;

-          Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;

-          Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).   

Na tomto místě je k dispozici zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla - li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele, včetně příslušného formuláře.

Verze pro tisk