12.12.2012 15:21

Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Z poslední novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyplývají pro stavebníky, vlastníky budov, společenství vlastníků jednotek a vlastníky jednotek některé nové zákonné povinnosti, a to s platností od 1.1. 2013.

Jedná se především o Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), což je dokument, který posuzuje úroveň energetického hospodářství objektu. Objekt je hodnocen podle spotřeby všech energií (vytápění, ohřev teplé vody, vzduchotechnika, klimatizace, umělé osvětlení) a po vyhodnocení je zařazen do kategorie A – G podle energetické náročnosti.

Průkaz energetické náročnosti budovy může vyhotovit pouze Energetický specialista. Seznam těchto oprávněných osob je veden Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Platnost průkazu je 10 let.

Povinnosti vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek:

      - zajistit zpracování PENB při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (např. bytová jednotka) nebo při       pronájmu budovy
      - předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu budovy (nebo ucelené části budovy) nebo       možnému nájemci budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy (nebo ucelené části budovy) nebo       nájmu budovy
      - předat PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy (nebo ucelené části budovy) nebo nájemci budovy       nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy
      - zajistit zveřejnění ukazatelů energetické náročnosti uvedených v PENB v informačních a reklamních       materiálech při prodeji budovy (nebo ucelené části budovy) nebo při pronájmu budovy

Povinnosti vlastníka jednotky (byt nebo nebytový prostor):

      - předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se       koupě jednotky
      - předat PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy
      - zajistit zveřejnění ukazatelů energetické náročnosti uvedených v PENB v informačních a reklamních       materiálech při prodeji jednotky

Povinnost zajistit zpracování PENB pro celou budovu (s tím, že takový PENB bude použitelný pro každou jednotku v budově) má v tomto případě příslušné společenství vlastníků jednotek (povinnost ale ze zákona nastává až v letech 2015 až 2019 podle velikosti budovy). V současné době musí vlastník jednotky písemně požádat společenství vlastníků jednotek o poskytnutí PENB nebo jeho ověřené kopie.
Pokud vlastníkovi jednotky nebude na písemné vyžádání předán průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky. V tomto případě neplatí povinnost zajistit zveřejnění ukazatelů energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech.

Výjimky:

      - družstevní byty
      - budovy určené k užívání kratšímu než 4 měsíce v roce
      - samostatně stojící budovy o ploše do 50 m2
      - kulturní památky, památkově chráněné objekty
      - budovy sloužící náboženským účelům
      - dočasné budovy s dobou užívání do 2 let

Přestupky:

Fyzická osoba se dopustí přestupku:
Pokuta až do 50.000 Kč:
pokud jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností
Pokuta až do 100.000 Kč:
pokud jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní některou z povinností

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku:
Pokuta až do 100.000 Kč:
pokud jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností
Pokuta až do 200.000 Kč:
pokud jako stavebník nebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní některou z povinností